Regulamin

Zasady korzystania z usługi Skanowania 3D Sylwetki


I. Ogólne zasady

 1. Udostępnione narzędzie - zautomatyzowany skaner 3D ułatwi wybór odzieży możliwie najlepiej dobranej. Nie ogranicza to korzystania z pełnej oferty dostępnej w sklepie.
 2. Usługa skanowania (dalej: Skanowanie 3D Sylwetki lub Skan) świadczona jest przez P.P.H.U Vena Jadwiga Stachura z siedzibą w Bielsku - Białej przy ul. Lotniczej 37a, 43-303 Bielsko - Biała, NIP 553-140-74-87, REGON 070931936 , kontaktowy adres e-mail: info@venashop.pl, telefon kontaktowy: +48 510-915-414 (dalej jako: „Usługodawca”).
 3. Przedmiotem usługi jest wykonanie zautomatyzowanego Skanu 3D Sylwetki  celem dokonania lepszego dopasowania odzieży w szczególności w sklepie Internetowym.
 4. Decyzja o skorzystaniu z naszej usługi - Skan 3D Sylwetki - zostanie zrealizowana w sklepie stacjonarnym pod adresem  Styl Studio Vena ul. 11 Listopada 23, 
43-300 Bielsko - Biała) w ramach godzin jego otwarcia.
 5. Skorzystanie z usługi Skan 3D Sylwetki w sklepie wskazanym w pkt. 4 umożliwi dobór odzieży najlepiej dopasowanej do sylwetki Klienta.
 6. Możliwe jest także wykonanie Skanu 3D Sylwetki przy użyciu urządzenia mobilnego bez wychodzenia z domu. Przedstawiciel Usługodawcy po wcześniejszym umówieniu się dostarczy w miejsce wskazane przez klienta skaner 3D i wykona Skan. Usługodawca określi dni i godziny w których skorzystanie z takiej usługi jest możliwe.
 7. Skorzystanie ze Skanu 3D Sylwetki jest dobrowolne i nieodpłatne.
 8. Dla osób, które nie mogą lub nie chcą skorzystać ze skanera w sklepie lub skanera mobilnego Usługodawca umożliwia udostępnienie rozmiarów uzyskanych w wyniku własnych pomiarów. Instrukcja dotycząca sposobu wykonania pomiarów oraz  ich  udostępnia na stronie Usługodawcy zamieszczona jest na stronie Usługodawcy. Dla prawidłowego udostepnienia wymiarów konieczne jest spełnienie warunków określonych w pkt. 10 niniejszego Regulaminu.   
 9. Korzystanie ze Skanu 3D Sylwetki lub samodzielnie wykonanych pomiarów ciała możliwe jest po ich udostępnieniu, poprzez utworzenie odrębnego indywidualnego konta na stronie Administratora.
  Aby skorzystać z usługi, Klient musi posiadać aktywne konto w sklepie internetowym venashop.pl i przed wykonaniem skanu lub podaniem własnych pomiarów wskazać adres e-mail powiązany z kontem klienta, aby umożliwić powiązanie tego konta z wykonanym Skanem lub pomiarami.
 10. Zanonimizowane wymiary sylwetki uzyskane podczas Skanu 3D Sylwetki zostaną automatycznie zapisane w bazie sklepu internetowego Usługodawcy i automatycznie przypisane do istniejącego w sklepie konta Klienta.
  Na stronie sklepu Usługodawcy zapisywana będzie wyłącznie tabela rozmiarów oraz zostanie wygenerowana uproszczona wizualizacja sylwetki.
  Jeżeli Klient wykona Skan 3D Sylwetki, ale nie posiada konta w sklepie i nie utworzy go bezpośrednio po wykonaniu skanu, będzie mógł to zrobić w dowolnej chwili w przyszłości. Warunkiem jest jednak skorzystanie z adresu e-mail podanym przy wykonywaniu skanu 3D.
 11. Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych niezbędnych do utworzenia konta i/lub wykonania skanu przy wykorzystaniu skanera mobilnego jest warunkiem niezbędnym do świadczenia usługi.
 12. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności jest warunkiem utworzenia konta i wykorzystywania Skanu 3D Sylwetki lub samodzielnie podanych rozmiarów przy zakupach.
 13. Wyrażenie zgody, o której mowa w punkcie 11 powyżej nie jest konieczne dla samego wykonania Skanu 3D Sylwetki. Jest niezbędna dla dokonania czynności o których mowa w pkt. 9 i 10.
 14. W zakresie w jakim usługa Skan 3D Sylwetki pozwala na wybór lepiej dopasowanej odzieży w naszym sklepie Internetowym zastosowanie znajdzie Regulamin tego sklepu. Regulamin sklepu znajduje się na stronie venashop.pl .
 15. Jeśli klient nie ma 18 lat lub z innych powodów ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie ma zdolności do czynności prawnych, zobowiązany jest uzyskać zgodę swojego rodzica lub opiekuna na skorzystanie z naszych usług. Będziemy mogli zażądać potwierdzenia takiej zgody przed dopuszczeniem do urządzenia. Należy taką zgodę mieć ze sobą przyjść z rodzicem/opiekunem prawnym.

II. Bezpieczeństwo i higiena przy korzystaniu ze skanera 3D

 1. Korzystając ze skanera 3D należy postępować zgodnie z instrukcjami i wskazówkami obsługi.
 2. Z narzędzia można korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Przy wykonywaniu skanu należy zachować zasady higieny.
 4. Skan wykonywać należy w bieliźnie lub dopasowanej odzieży, aby pomiar był bardziej dokładny.
 5. Zakazane jest korzystanie z narzędzia do skanowania przez osoby dotknięte chorobą, którą mogą zarazić się inni użytkownicy. Dotyczy to również przebytych chorób w okresie, w którym istnieje ryzyko dalszego zarażenia innych Klientów korzystających z narzędzia do skanowania. W razie wątpliwości należy wyjaśnić wątpliwości ze sprzedawcą.
 6. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad, Klient może zostać niedopuszczony do narzędzia w celu wykonania skanu i skorzystania z usług.

III. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące usługi Skanu 3D Sylwetki oraz technicznych aspektów skanowania można składać Usługodawcy.
 2. Reklamacje można składać na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w pkt. 2 powyżej. Ustosunkowanie się do reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

IV. Dane osobowe

 1. Dane uzyskane w wyniku skanowania sylwetki są przetwarzane anonimowo 
i wykorzystywane do celów dopasowania ubrań.
 2. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w Polityce Prywatności sklepu.
 3. Zakres przetwarzanych danych osobowych:
  a) Zakres danych osobowych przetwarzanych w związku z tworzeniem konta: adres e-mail.
  b) Zakres danych osobowych przetwarzanych w związku z przesłaniem skanera mobilnego:
  imię nazwisko, adres dostarczenia Skanera, nr telefonu, adres e-mail.

V. Zmiana Regulaminu

 1. Jeśli na podstawie niniejszego Regulaminu świadczone będą usługi o charakterze ciągłym, jego zmiana w zakresie dotyczącym tych usług może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn. Ważne przyczyny stanowią w szczególności:
  - zmiany podyktowane względami technicznymi świadczenia usług drogą elektroniczną;
  - zmiany mające na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
  - zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, o których mowa w niniejszym punkcie, jednolity tekst Regulaminu zostanie opublikowany na stronie: venashop.pl
 3. Zmiana Regulaminu, o której mowa w niniejszym punkcie, wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Użytkownicy mają prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu.
 4. Procedura zmiany Regulaminu, o której mowa w niniejszym punkcie, nie dotyczy umów o świadczenie usług o charakterze jednorazowym, wykonywanych w całości bezpośrednio po akceptacji Regulaminu.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Kampania reklamowa w ramach projektu pt.: „Vena – Twój wirtualny awatar” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWSL 2014-2020
Projekt realizowany przez firmę PPHU VENA